Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET

STATUT ZÁKLADNÍHO ČLÁNKU S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU


Článek 1.
Základní ustanovení

1.   Název: Klub AMAVET při gymnáziu
2.   Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8
3.   IČO: 66 00 32 02
  DIČ: 008 - 66 00 32 02
4.   Právní postavení: Kolektivní člen Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) s právní subjektivitou. Nabývá práv a zavazuje se s účinností ode dne schválení jeho zřizovací listiny.
5.   Datum založení: 30. června 1997


Článek 2.
Předmět činnosti centra

Klub AMAVET při gymnáziu sdružuje děti, mládež a dospělé převážně z Prahy 8 s cílem rozvíjet tvůrčí schopnosti v oblastech vědy, techniky, ekologie a dalších oblastech, a to především ve volném čase. Konkrétně rozvíjí tyto činnosti:
1.   Vzdělávací: Pořádání celoročních i krátkodobých kurzů v oblasti fyziky a výpočetní techniky. Pořádání soutěží s vědeckotechnickou a ekologickou tematikou.
2.   Informační: Zajištění informovanosti o činnosti AMAVET na území Prahy i celé ČR pro všechny instituce i jednotlivce.
3.   Metodická: Příprava vlastních vedoucích, pořádání seminářů a zpracování metodických pokynů pro práci s mládeží.


Článek 3.
Členství

1.   Členy centra se mohou stát a) fyzické osoby - studenti Gymnázia Ústavní 400 v Praze 8,
        - žáci a studenti jiných školských zařízení,
        - dospělí jako vedoucí nebo spolupracovníci,
    b) skupiny fyzických osob vyvíjející aktivity blízké předmětu činnosti centra,
    c) právnické osoby,
 
pokud souhlasí se stanovami AMAVET a zúčastňují se aktivně některé z forem činnosti.

2.   Členství vzniká  dnem podání přihlášky na základě rozhodnutí ředitele centra.

3.   Členství zaniká a) oznámením řediteli centra,
   
    b) zrušením členství pro - pasivitu člena,
        - neplnění povinností,
        - závažné porušení stanov sdružení nebo dalších obecně závazných norem.


Článek 4.
Práva a povinnosti členů centra

1.   Každý člen má právo a) podílet se na činnosti centra i sdružení přímo nebo prostřednictvím zástupců; dospělí členové mohou být jmenováni do vedení a revizní komise centra i voleni do orgánů sdružení,
    b) získávat pravidelně informace o celkové činnosti centra a sdružení,
    c) využívat všech výhod členství a zúčastňovat se akcí pořádaných centrem i sdružením,
    d) předkládat vedení centra návrhy a náměty ke zlepšení činnosti centra i sdružení.

2.   Každý člen má povinnost a) zúčastňovat se pravidelně některé z forem činnosti centra,
    b) pravidelně platit členské příspěvky k 15. 11. běžného roku ve výši a dle zásad schválených valným shromážděním asociace a vedením centra.


Článek 5.
Organizační struktura centra

Organizační strukturu centra tvoří a) vedení centra (nejméně tříčlenné),
které je složeno z
- ředitele,
        - dalších členů centra, z nichž alespoň dva jsou dospělí; tyto členy jmenuje a odvolává ředitel centra,
    b) dvoučlenná revizní komise, která vykonává kontrolní činnost centra; členy komise - mohou jimi být pouze dospělí členové centra - jmenuje a odvolává ředitel centra,
    c) členská základna členěná do skupin a kroužků podle věku a zaměření.


Článek 6.
Valné shromáždění centra

1.   Je tvořeno členy centra, schází se nejméně jednou ročně.

2.   Valné shromáždění centra projednává a) statut centra a jeho změny,
    b) výroční zprávu centra, zprávu o hospodaření a revizní zprávu,
    c) návrhy na případný zánik centra,
    d) vstup centra do jiných sdružení a organizací, národních i mezinárodních, popř. vystoupení z těchto sdružení a organizací.

3.   Valné shromáždění centra svolává ředitel centra podle potřeby, popř. na žádost nejméně jedné třetiny registrovaných členů centra.Článek 7.
Ředitel a vedení centra

1.   Ředitele jmenuje a odvolává výkonný výbor asociace.

2.   Ředitel a) nabývá práv a zavazuje se dnem jmenování výkonným výborem asociace,
    b) pozbývá práv dnem odvolání výkonným výborem asociace,
    c) řídí činnost centra a nese plnou zodpovědnost za jeho činnost,
    d) zajišťuje každoroční zpracování a projednání výroční zprávy centra, zprávy o hospodaření a účetní uzávěrky sdružení; tyto zprávy, kromě účetní uzávěrky, předkládá výkonnému výboru asociace do 31. 1. běžného roku po projednání valným shromážděním centra,
    e) vede řádně členskou evidenci a vždy k 30. 9. běžného roku písemně sdělí ústředí asociace aktuální stav členů,
    f) provádí výběr členských příspěvků podle zásad schválených valným shromážděním asociace a do 30. 11. běžného roku jejich převod na ústředí AMAVET.
    g) organizuje - přímou činnost s dětmi a mládeží ve skupinách a kroužcích,
        - setkání, semináře a další akce k rozvoji informační a výchovné činnosti centra, mezinárodní kontakty a projekty,
        - vědeckotechnické a ekologické cestování a výměny dětí a mládeže se zahraničními partnery,
        - přípravu vedoucích vědeckotechnických aktivit,
        - přípravu projektů, předkládání projektů ústředí sdružení, státním a dalším orgánům; též projednává návrhy projektů s ústředím sdružení a provádí vyhodnocení těchto projektů.

3.   Vedení centra tvořené ředitelem a nejméně dvěma dospělými členy centra formuluje a realizuje hlavní dlouhodobé cíle centra.Článek 8.
Zásady hospodaření centra

1.   Činnost centra se řídí zákony a předpisy platnými pro občanská sdružení a dalšími předpisy stanovenými výkonným výborem AMAVET.

2.   Finanční zdroje jsou tvořeny členskými příspěvky, dotacemi, dary od partnerských organizací a vlastní činností.

3.   Centrum hospodaří s majetkem pořízeným z dotace, darů nebo z vlastních zdrojů. Za správu, evidenci a správné nakládáním s majetkem centra odpovídá ředitel. Způsob jeho využívání je každoročně předmětem revizní zprávy centra.

4.   Výdělečnou činnost může centrum vykonávat pouze v rozsahu stanoveném ve statutu. Případné rozšíření nebo změny podléhají schválení výkonným výborem asociace.

5.   Ústředí AMAVET nenese odpovědnost za závazky centra.Článek 9.
Zánik centra

1.   O zániku centra rozhoduje výkonný výbor asociace na základě závažných důvodů.

2.   V případě rozhodnutí o zániku centra jmenuje výkonný výbor asociace likvidátora, který zabezpečí vyrovnání všech závazků a pohledávek. Zbývající majetek přechází do majetku ústředí asociace.Článek 10.
Závěrečná ustanovení

1.   Tento statut nabývá účinnosti dnem 3. února 1999.

2.   Změny a doplňky statutu vstupují v platnost schválením výkonným výborem asociace.


Schváleno výkonným výborem AMAVET dne 3. února 1999.
Ing. Stanislav Medřický, CSc.
předseda AMAVET